ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵉⴳⵎⴰⵏ

ⵉⴳⴰ  ⵡⴰⵙⵉⵜ  ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ (Service-Public.ma) ⵢⴰⵜ  ⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ  ⵏ  ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ  ⵏ  ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ, ⵙ ⵜⵏⵓⴼⴰ  ⵏ  ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ. ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ  ⵏ  ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ. ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ.

ⵉⴱⴹⴰ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ

ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ :

ⵜⴳⴰ ⵜⴼⵓⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴰⴽⵯⴽ ⴳⵉⵙ ⵜⵖⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵉⵏ.

ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ :

ⵜⴱⴹⴰ ⵜⴼⵓⵍⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ, ⴽⵓ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⴰ ⵜⵙⴰⵡⴰⵍ

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵎⵔⵜ ⵏ « ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵙⴽⵔⵖ ⵉⵖ... », ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵉⵙⴽⵔ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳⵉⴳⵏⵖ

ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵖⵎⵔⵜ ⵏ « ⵜⵎⵉⵔⵉⵏ», ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵉⵔⵉⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ

ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵖⵎⵔⵜ ⵏ « ⵜⵎⵉⵔⵉⵏ», ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵉⵔⵉⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ

ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ « ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴷⴳ ⵢⵉⴼⵉⵍⵉ » : ⴷⴰⴳⵙ ⵇⵇⴰⵄ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵉⵍⵉⵏ ⵖⵔ ⴰⴳⴳⵯⴰⵊ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵡⵔⵉⵇⵉⵏ ⵜⵓⵎⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ, ⴷⴷⵉⵡⴰⵏⴰ…)..

ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ « ⵜⵉⵡⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵄⵎⵎⵔ» : ⴷⴰⴳⵙ  ⵜⵉⵡⵔⵉⵇⵉⵏ   ⵏ ⵓⵄⵎⵎⵔ  ⵏ  ⵜⵖⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ  ⵉ  ⵏⵣⵎⵎⵔ  ⴰⴷ  ⵏⴰⴳⴰⵎ .

ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ « ⵙⵇⵙⴰ» : ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵎⵢⴰⵖ, ⵉⵜⵜⴰⵔⵔⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⵏⵉ ⵉⵙⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ, ⵅⵎⵉ ⵉ ⵏⵥⵕ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵉⵛⵏⵄⵏ, ⵉⵣⵎⵎⵔ ⵓⵙⵏⵡⵊⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵇⵙⴰ ⵙ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵜ, ⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵍⴰⵖⴰ ⵙ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵖⵔ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵚⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ..

ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ «ⵜⴰⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ» : ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵜⵣⵣⵓⵣⵣⵔ ⵜⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⴰ ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵅⴷⵎ ⴷⵉ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ..

ⴰⴼⵔⴷⴰⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ  :

ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ, ⵏⵜⴰⴼ ⴷⴳ ⵓⴼⵔⴷⴰⵙ ⴰ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵜⵉⵏ ⴰ :

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ: ⴼⴼⵉⵔ ⵉ ⵓⵣⵎⴻⵎⵎ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵜ, ⵏⵙⵙⴽⴰ ⵍⴱⴷⴰ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵉⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵣⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵎⵍⵎⵉ ⵎⴰ ⵉⵅⵙ.

ⴰⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ : ⵏⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵔⵣⵓ ⴷⵖⵢⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵙ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ.

« ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵡⵎ »  : ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵎⴰⴽ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ ⵎⴰ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵉⵜⵏ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉ.

ⵉⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴰⵙⵉⵜ ⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ, ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵛⴰⵔⵛⵏ, ⴷⴰⴳⵙ ⵡⵉ ⵉⵜⵜⵏⵓⴱⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵉⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⵏⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵜⴰⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ.